Windykacja na koszt dłużnika

WINDYKACJA NA KOSZT DŁUŻNIKARozwiązanie, którego potrzebują przedsiębiorcy.

 

Z w/w powodów jesteśmy zainteresowani rezultatem podejmowanych przez nas działań windykacyjnych co w połączeniu z weryfikacją spraw na etapie poprzedzającym zawarcie umowy powoduje, iż odzyskiwanie należności, którego podejmie się nasza firma windykacyjna jest niemal równoznaczne z faktem, że nasz klient odzyska pieniądze od swojego dłużnika a dłużnik poniesie koszty jej dochodzenia. Co więcej jest możliwość obciążenia dłużnika także kosztami podejmowanych przez nas działań windykacyjnych. Możliwe to jest w oparciu o najnowsze rozwiązania i instrumenty prawne przewidziane w Ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684 t.j. z późn. zm.).

Każde postępowanie windykacyjne prowadzone przez naszą firmę składa się z kilku szczegółowo opracowanych etapów. Taka organizacja zapewnia maksymalną intensyfikację działań oraz skuteczność kolejno podejmowanych  kroków. Pierwszy etap, od którego rozpoczyna się każda windykacja należności, to negocjacje z dłużnikiem. Mają one na celu doprowadzenie do polubownego zakończenia procesu odzyskiwania wierzytelności.

Współpraca z sądem polubownym.

Powyższemu celowi ma służyć również postępowanie przed sądem polubownym, z którym współpracuje nasza firma windykacyjna. Średni czas rozpatrywania sprawy w postępowaniu przed tym sądem wynosi 1 miesiąc! Kończy ją wydanie stosownego orzeczenia.

W ramach tego etapu windykacji Profit Inkaso – w imieniu klientów lub własnym, a na rzecz naszych poprzedników prawych – prowadzi postępowania z wykorzystaniem obowiązującej na terytorium RP procedury cywilnej.

Egzekucja z udziałem skutecznych komorników.

Zakończenie opisanego wyżej etapu skutkuje niezwłocznym skierowaniem danej sprawy na drogę egzekucji. W celu jej ułatwienia udostępniane są informacje na temat dłużnika, które zostały uzyskane na wstępnym etapie weryfikacji i wcześniejszych etapach windykacji.

Jeśli windykacja należności została powierzona naszej firmie, od chwili podpisania umowy klient korzysta z pomocy, jaką jest fachowa i wszechstronna obsługa prawna. Zapewnia ją nasza firma windykacyjna, która zatrudnia specjalistów w dziedzinie prawa i ekonomii. Dzięki temu nasz klient może całkowicie poświęcić się sprawom swojego przedsiębiorstwa.

W celu maksymalizacji skuteczności działań podejmowanych przez naszą firmę PROFIT INKASO Sp. z o.o. stale współpracujemy z wybranymi komornikami działającymi szybko i efektywnie. Taka współpraca przekłada się na realnie osiągane rezultaty i satysfakcję naszych klientów.

 

Jakie kroki są podejmowane w celu odzyskania należności?

Jakie kroki są podejmowane w celu odzyskania należności?

Windykacja – w zależności od charakteru konkretnej sprawy – realizowana jest przez naszą firmę w ramach:

  • postępowania polubownego – kiedy to kontaktujemy się z dłużnikiem, negocjujemy i ustalamy warunki, na jakich ureguluje wszelkie należności. To etap, w którym podejmowany jest dialog z dłużnikiem w celu przekonania go do dobrowolnego uregulowania należności, na tym etapie ustalamy już skład majątku dłużnika,
  • postępowania sądowego – jeżeli nie uda się dojść do porozumienia na drodze polubownej, lub też dłużnik nie realizuje uprzednich ustaleń rozpoczynamy postępowanie sądowe oraz jeśli jest taka potrzeba zabezpieczające – tak aby zapewnić skuteczność przyszłej egzekucji. To krok, który jest konieczny, aby następnie mogła zostać wszczęta egzekucja komornicza prowadząca do przymusowej egzekucji dochodzonej należności. Dla Ciebie jest to o tyle komfortowe, że wszelkie działania w tym zakresie bierzemy na siebie;
  • postępowania egzekucyjnego – jeśli poprzednie kroki nie spowodują zapłaty, przekazujemy komornikowi informacje na temat majątku dłużnika.  Jest to etap, w którym aktywnie uczestniczymy również w terenowych czynnościach komorniczych. Nadzorujemy je pilnując, aby postępowanie to objęło najbardziej efektywny sposób egzekucyjny.

Naszym celem jest przede wszystkim skuteczne odzyskiwanie długów. Jednocześnie gwarantujemy, że wszelkie podejmowane przez nas działania są w pełni legalne i zgodne z obowiązującym prawem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy metody służące uregulowaniu zaległych świadczeń.

Powyższe działania nie wyczerpują wszystkich możliwości, jakimi dysponujemy. Oferujemy również skup wierzytelności oraz faktoring w ramach którego każda wierzytelność wyceniana jest indywidualnie.

 

Od czego zależy skuteczność windykacji?

Windykacja – od czego zależy jej skuteczność?

Jeśli chodzi o odzyskanie należności, czas NIE JEST sprzymierzeńcem wierzyciela. Przez dawanie przyzwolenia na zwłokę w płatności Twoja firma może być narażona nie tylko na utratę płynności finansowej ale zwłoka skutkować może również obniżeniem prawdopodobieństwa odzyskania dochodzonej należności. Z kolei z obniżeniem płynności finansowej przedsiębiorstwa wierzyciela bardzo często wiąże się redukcja zatrudnienia i mniejszym zapałem do pracy. Ponadto, jeżeli nie odzyskaliście pieniędzy, a jednocześnie macie zobowiązania wobec innych firm czy instytucji, to w konsekwencji również Wasza firma sama stanie się dłużnikiem.

Nasze doświadczenie pokazuje, że im szybciej wierzyciel zdecyduje się na przekazanie nam sprawy, tym większe są szanse na odzyskanie długu. Odkładanie w czasie decyzji o podjęciu działań, których celem jest windykacja należności, może prowadzić do sytuacji, w której np. – ze względu na działania innych wierzycieli – dłużnik nie posiada już żadnego majątku, który mógłby posłużyć do spłaty Twojej należności.

 

Windykacja należności – ile to kosztuje?

Nasze wynagrodzenie uzależnione jest od wartości dochodzonej należności i standardowo wynosi od 5% do 25% wartości należności i jest także uzależnione od stopnia skomplikowania danej sprawy.

Należy również pamiętać, że pobieramy wynagrodzenie dopiero, gdy odzyskamy Twoje pieniądze.

Być może w tym momencie zadajesz sobie pytanie:

„Dobrze, a co w momencie, gdy nie uda się odzyskać naszego długu?”

Cóż, jeżeli nie odzyskamy dochodzonych pieniędzy, my również nie otrzymamy swojego wynagrodzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz pewność, że nam także bardzo zależy, aby odzyskać Twoje pieniądze. Co więcej, wyłącznie po przeprowadzeniu stosownego postępowania w ogóle będziesz mieć możliwość księgowego rozliczenia owej należności.

Masz pytania? Zadzwoń do nas:

(32) 444 67 48
(32) 444 66 38