Jak wygląda egzekucja długu z zagranicy?

długi

Z jednej strony wejście Polski do Unii Europejskiej zaowocowało swobodnym przepływem towarów oraz ludzi i w efekcie nawiązaniem przez polskie firmy współpracy z przedsiębiorstwami z zagranicy. Z drugiej wygenerowało nowe problemy, w postaci dłużników, ukrywających się za granicą lub zachodnich kontrahentów, nieuiszczających swoich należności. Jednak dzięki odpowiednim procedurom egzekucja długu z zagranicy, chociaż czasochłonna, bo mogąca trwać nawet do 160 dni, jest możliwa. Sprawdź, co zrobić, by nie wkraczać na kosztowną i ciągnącą się latami drogę sądową, w celu egzekucji długu z zagranicy.

Czym jest Europejski Nakaz Zapłaty?

Europejski Nakaz Zapłaty, mający swoje umocowanie prawne w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r., jest procedurą, umożliwiającą uniknięcie sądowego procesu w sprawach cywilnych i handlowych, dotyczących bezspornych oraz transgranicznych roszczeń pieniężnych. Odnosi się on do dłużników zagranicznych. Aby go sporządzić, należy wypełnić formularz A, znajdujący się na stronie internetowej Europejskiego Atlasu Sądowniczego w Sprawach Cywilnych. Jest on nazywany pozwem. W pozwie należy zawrzeć podstawowe informacje, dotyczące sprawy, czyli:

  • dane personalne stron,
  • kwotę roszczenia, w tym kwotę główną, odsetki i kary umowne,
  • uzasadnienie roszczenia,
  • dowody na zaistnienie roszczenia,
  • wskazanie, że jedna ze stron na stałe przebywa w innym państwie członkowskim niż państwo sądu, rozpoznającego sprawę,
  • uzasadnienie wybrania siedziby sądu,
  • oświadczenie, że podane informacje są prawdziwe i zgodne z wiedzą powoda.

Po otrzymaniu Europejskiego Nakazu Zapłaty możesz złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego we właściwym organie w państwie, w którym wydano nakaz. Dołącz do niego odpis Europejskiego Nakazu Zapłaty oraz jego tłumaczenie na język urzędowy państwa wykonania. W przypadku jakichkolwiek problemów z uzyskaniem Europejskiego Nakazu Zapłaty zapraszamy do skontaktowania się z naszą kancelarią, w której oferujemy sprawną, szybką i bezproblemową egzekucję długu z zagranicy.

Czym różni się Europejski Tytuł Egzekucyjny od ENZ?

ENZ dotyczy spraw transgranicznych, czyli takich, w których przynajmniej jedna ze stron sporu przebywa na stałe w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu, rozpoznającego sprawę. Co jednak zrobić, gdy chcesz ścigać za granicą polskiego dłużnika? Wówczas konieczny będzie ETE – Europejski Tytuł Egzekucyjny, stanowiący odrębną procedurę w stosunku do ENZ. Jest to formularz, dodawany do orzeczenia w sytuacji, gdy kontrahent opuścił państwo wydania pierwotnego orzeczenia, a następnie na stałe zamieszkał w innym kraju Unii Europejskiej. W ten sposób ETE umożliwia egzekucję polskiego długu za granicą. Wydaje się go jedynie w przypadku bezspornych roszczeń pieniężnych w sprawach cywilnych, handlowych i alimentacyjnych. Wniosek o Europejski Tytuł Egzekucyjny należy złożyć do sądu w państwie członkowskim wydania orzeczenia. Następnie sąd ten bada bezsporność roszczenia i wykonalność orzeczenia. Po uzyskaniu ETE wierzyciel może dochodzić wykonania świadczenia w innym państwie członkowskim niż państwo wydania, bez konieczności ubiegania się o stwierdzenie wykonalności. Otrzymawszy ETE może on zatem bezpośrednio do komornika o wszczęcie egzekucji.

Jeśli natomiast egzekucja dotyczy dłużnika spoza kraju Unii Europejskiej, pierwszym krokiem powinno być ustalenie przez wierzyciela właściwej jurysdykcji, czyli sądu mającego rozstrzygnąć sprawę. Następnie wierzyciel powinien zweryfikować, czy państwo spoza UE podpisało Konwencję z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych oraz handlowych. Konwencji tej nie ratyfikowały Stany Zjednoczone.

Masz pytania? Zadzwoń do nas:

(32) 444 67 48
(32) 444 66 38