Jak wygląda postępowanie windykacyjne?

postępowanie egzekucyjneq

Postępowanie windykacyjne to proces mający na celu uzyskanie od dłużnika należności. Jest on podzielony na kilka etapów. Jeżeli wcześniejsze działania w kierunku regulacji niekorzystnego stanu nie przynoszą efektów, przechodzi się do kolejnych kroków. Każdy z następujących po sobie w ramach windykacji etapów jest poważniejszy w skutkach od poprzedniego. Dlatego też tak dla dłużnika, jak i dla wierzyciela najlepiej jest, jeżeli windykacja zakończy się stosunkowo wcześnie.

Etapy windykacji

Jak dokładnie przebiegają kolejne etapy windykacji? Zaczyna się ona od powstania zobowiązania. Ma to miejsce wtedy, jeśli mimo istnienia dokumentu (faktury, umowy), który nakazuje zapłatę za określoną usługę, zapłata taka nie zostaje wykonana w ustalonym pisemnie terminie. Jak wiadomo, powstanie takiego zobowiązania nie musi jednak wynikać ze złej woli dłużnika, który miałby celowo nie dokonać zapłaty, oszukując w ten sposób drugą stronę umowy. Zaleganie z zapłatą może być wynikiem okoliczności losowych lub przejściowych problemów finansowych dłużnika. Ma to na uwadze pierwszy rodzaj windykacji, czyli postępowanie polubowne. Jego celem jest zawarcie ugody między dłużnikiem a wierzycielem. Skutkiem podpisania takiej ugody jest uznanie długu przez osobę zalegającą z zapłatą i zobowiązanie się do zwrotu należności w ustalonym terminie.

Jeśli jednak, mimo podpisania ugody, zobowiązanie nie zostanie wykonane w ustalonym terminie, przechodzi się do kolejnego etapu windykacji, czyli postępowania sądowego. W jego ramach wierzyciel uzyskuje tytuł egzekucyjny, który staje się podstawą do dalszego ubiegania się o zwrot długu. Nie wystarczy do tego jednak orzeczenie sądu. Musi ono zostać uzupełnione o klauzulę wykonalności. Dopiero taki komplet dokumentów uprawnia do wszczęcia ostatniego etapu windykacji, czyli egzekucji komorniczej. Dokonuje jej komornik zgodnie z wnioskiem, jaki do niego złożono. Wniosek taki ma zawierać opis działań, których podjęcia wierzyciel oczekuje od komornika. Działania te mogą przyjąć różną postać. Oto przykłady:

  • egzekucja z rachunku bankowego
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę
  • egzekucja z ruchomości lub nieruchomości

Podsumowując, windykacja to złożony proces. Dlatego w celu jej odpowiedniego przeprowadzenia najlepiej jest skorzystać z profesjonalnych porad prawnych.

Masz pytania? Zadzwoń do nas:

(32) 444 67 48
(32) 444 66 38